Tutor Ordenen

Velkommen

Ordens- og logelivets fundament
Hvorfor hemmelige ordener ?

Menneskers trang til at slutte sig sammen i hemmelige selskaber af mere eller mindre lukket karakter er meget gammel, og har haft til formål at gavne medlemmerne gennem fælles stræben efter at udvikle sig selv. Herved styrkes medlemmerne indbyrdes, deres kontaktflade udbygges og deres muligheder øges.

Som eksempel herpå kan nævnes mysteriesamfund, munke- og ridderordener, hemmelige selskaber, loger og nutidens Ordener.

Historisk har Ordensvæsenet sin oprindelse i tidligere århundreders utrygge tider. Logernes udspring skal søges i sammenslutninger af arbejdende ved middelalderens store kirkebyggerier, hvor formålet var at yde medlemmerne gensidig hjælp og beskyttelse ved sygdom, arbejdsløshed og forfølgelse.

De utryggge forhold dengang med rivaliserende fyrstedømmer og utallige krige gjorde, at sammenslutningerne måtte være hemmelige, hvorfor man benyttede sig af særlige fribreve (datidens pas og næringsbrev) og tegn for at sikre, at kirkebyggerne frit kunne rejse over landegrænser og mødes uden indblanding af fremmede.

Tutor Ordenen bygger på ordensforsamlingen af 1717, som er det sikre, historiske udgangspunkt for de gængse Ordener idag.

Intranet